Map of Eucalyptus retusa D.Nicolle, M.E.French & McQuoid