Map of Stemonitopsis hyperopta (Meyl.) Nann.-Bremek.