Photograph of Eucalyptus celastroides Turcz.

Photo of Eucalyptus celastroides Turcz.