Photograph of Hypochaeris glabra L.

Photo of Hypochaeris glabra L.