Photograph of Verticordia x eurardyensis Eliz.George & A.S.George

Photo of Verticordia x eurardyensis Eliz.George & A.S.George